נושאים באתר

 
     
 

 אגף בכיר לאסדרת עיסוקים

 
 האגף עוסק בהליכי רגולציה ומתמחה באסדרת עיסוקים. עיקר פעילותו בשלושה תחומים מרכזיים:
 
  1. בחינת הרגולציה הקיימת והתאמתה לצרכי המשק המשתנים, תוך שמירה על האיזון שבין איכות המקצוע לבין בטיחות הציבור.  בחינת הרגולציה הקיימת המעוגנת בחוקים ובתקנות, מתבצעת באמצעות עבודות מחקר, סקרים, ניתוח עיסוקים וניהול סיכונים, במטרה לזהות חסמים רגולטוריים ובירוקרטים ולפעול להסרתם. 

  2. אסדרת עיסוקים חדשים במשק, היינו, הגבלת עיסוק בחקיקה לבעלי מקצוע שהוסמכו לכך בחוק. 
    מעת לעת מועלה הצורך, בין אם על ידי פניות מצד גורמים במשק ובין אם על ידי פניות מצד משרדים ממשלתיים, לאסדר עיסוק מקצועי חדש במשק. אסדרה זו משמעה, קביעת כללים ונורמות מחייבים בדין לעניין רישום, הכרה בתארים, רישוי וכיו"ב. 

  3. בחינת הזכאות לרישום ורישוי בפנקס מקצועי לבעלי מקצוע (שהוסמכו לכך עפ"י החוקים הרלוונטיים) ובתוך כך, הגדרת המדיניות והרף המקצועי הנדרש.​

  

האגף מאגד בתוכו את היחידות העוסקות בהליכי רישום ורישוי במקצועות הבאים:

 
  

יחידות אלו מטפלות בבקשות לרישום, התמחות ורישוי בפנקסים המקצועיים, ע"פ ההבחנה הבאה:
 

  • רישום בפנקס מקצועי – מתבסס על השכלה פורמלית (אקדמית, טכנולוגית ו/או מקצועית – לפי עניין).
  • התמחות – מתבסס על הניסיון הפרקטי במסגרת הליך הזכאות לרישוי.
  • רישוי – מתבסס על ההשכלה הפורמלית וצבירת הניסיון בהתאם לקבוע בחוק/תקנות. 


כל בקשה לרישום ורישוי תבחן בכלים ובמסגרת היחידה המתאימה. פניות לעניין אסדרת העיסוקים וכן תלונות, ניתן להפנות למנהלת האגף.


 
מחקר וניירות עמדה
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה