אסדרת עיסוקים

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 רישום בפנקס הבקרים

 
 

בהתאם לתיקון מס' 101 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה) החל מיום 1.5.2018 יתנהל באגף בכיר לאסדרת עיסוקים​ שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פנקס בקרים.
הזכאות להירשם בפנקס הבקרים היא בהתאם לסעיף 158כ(א) לחוק וכן בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), תשע"ו-2016


רישום בקר (למהנדס/ת או אדריכל/ית רשום/ה), לא מחויב בשלב זה באגרה.
יתכן כי בעתיד תידרש אגרה על רישום בפנקס זה. 
 

מי זכאי להירשם

זכאי להירשם מי שמתקיימים בו שני התנאים הללו (במצטבר):
  1. אדריכל או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.
  2. מי שעבר הכשרה מתאימה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), תשע"ו-2016.​​​
 

​התנאים לרישום

  • בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת משרד הפנים ומכון RICS שניתנה ערב תקנות אלה.
  • בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת מינהל התכנון ומכון RICS.
  • בוגר לימודי תואר או תעודה בישראל מאת מכון RICS ומוסד להשכלה גבוהה המוכר לפי חוק המהנדסים או מאת מכון RICS ומכללה טכנולוגית מוכרת לפי חוק ההנדסאים.
  • בעל תעודת MRICS תקפה מאת מכון RICS.​


מילוי אחד מן התנאים הללו מצטרף לתנאי הכשירות הבסיסיים שעל הבקר לעמוד בהם – אדריכל, מהנדס או הנדסאי רשום, כמפורט בסעיף 158כ לחוק כאמור.​


​​​
 

בקרי מבנים

ביצוע בקרת תכן ובקרת ביצוע על הבנייה על ידי "בקרים" הוא מקובל בעולם, ועדיין חדש בישראל. מקצועם של הבקרים הוא רב תחומי, ומשלב ידע אינטגרטיבי, הבנה מעמיקה בכל תחומי הבניין ויכולת יישומית לבחינה של עמידת הבניין בדרישות קוד הבנייה תוך ניהול סיכונים, בדיקות מדגמיות ובקרה תהליכית. 

לפי הוראות סעיף 158 יד (ב) בחוק התכנון והבנייה, תפקידי מכון הבקרה יהיו: 


  1. לבצע בקרת תכן.
  2. לבצע בקרת ביצוע.
  3. להפעיל בקרים ובקרים מורשים.
  4. למלא כל תקפקיד אחר שהוטל עליו על פי חוק זה.

על מנת לאפשר הפעלתם של מכוני בקרה בישראל לפי הליכי הבקרה המוכרים בעולם והנדרשים לפי חוק התכנון והבנייה, 
נדרשים בכל מכון בקרה "בקרים" - לפי פרק ה'3 סימן ב' לחוק, וכן "בקרים מורשים" - לפי פרק ה'3 סימן ג' לחוק.

ב - 11.8.2016 ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת פרסמה להערות הציבור (עד 21.8.2016) את נוסח התקנות שהוגשו לאישורה על ידי שר האוצר, לעניין תקנות 41, 50 ו - 62, פרק ז' והתוספת החמישית, בדבר תשלום למכון הבקרה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה