זכויות בהתאם לשיוך לאוכלוסייה

 
     
 

 ניכויים מהשכר - עובד זר

 
 
ניכויים מהשכר - עובד זר
זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות:
1) מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה – החל על הענף או מקום העבודה; 2) מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך.
לייעוץ אם חל עליך הסכם קיבוצי ענפי או מפעלי - ניתן לפנות ליחידה ליחסי עבודה.
ליצירת קשר עם הממונה על זכויות עובדים זרים בישראל, לחצו כאן​.
 

כללי

​הדין בישראל קובע סכומים, שעל המעסיק חלה חובה לנכות משכרו של עובד בישראל (ניכויי חובה) וכן סכומים נוספים שאותם רשאי המעסיק לנכות מהשכר (ניכויי רשות). כללים אלה חלים, בשינויים מסויימים, גם לגבי העסקת עובד זר. למידע בנושא ניכויים מהשכר של עובד בישראל, לחצו כאן.

 

להוראות החוק, לחצו כאן

 

ניכויי חובה

​על המעסיק חלה חובה לנכות משכרו של עובד בישראל, סכום מס ההכנסה שהעובד חייב בתשלומו וכן המעסיק רשאי לנכות סכום השווה לחלקו של העובד בדמי הביטוח המשולמים למוסד לביטוח לאומי. תשלומים אלה יש לנכות במקור, לפני תשלום השכר לעובד. כללים אלה חלים גם לגבי העסקת עובד זר.


מידע נוסף בנושא זה, באתר הביטוח הלאומי.

 

ניכויי רשות

המעסיק רשאי לנכות משכר העובד הזר, דמי חבר לארגון עובדים שהעובד חבר בו וכן סכום כולל שלא יעלה, בחודש אחד, על 25% משכרו של העובד עבור אלה:
 1. מקדמה - החזר מקדמה על חשבון שכר העבודה, שנתנה לעובד. בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור שלושה חודשי עבודה.
 2. חוב - החזר חוב שהעובד חב למעסיק, לפי התחייבות בכתב, כגון: החזר הלוואה. זאת בתנאי שהניכוי מהשכר לא יעלה על רבע מהשכר.
 3. מגורים - הסכום שהמעסיק רשאי לנכות משכר העובד, כהחזר הוצאות המעסיק לצורך העמדת מגורים הולמים לרשות העובד. ראו להלן "הסכום המרבי המותר בניכויי בקשר למגורים והוצאות נלוות".
 4. ביטוח רפואי – הסכום שהמעסיק רשאי לנכות משכר העובד, כהשתתפות בתשלום בעד הביטוח הרפואי של העובד. ראו להלן "הסכום המרבי המותר בניכוי בקשר לביטוח רפואי".
 5. סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
 6. סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק.
 7. תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
 

הסכום המרבי המותר בניכוי בקשר למגורים והוצאות נלוות

​הסכום המרבי, שאותו רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד הזר, עבור מגורים שהעמידו לרשותו, קבוע בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור ניכויים בעד מגורים הולמים), ה'תש"ס-2000.

 

הסכום המרבי שרשאי מעסיק לנכות משכרו של עובד זר תלוי באזור המגורים בו הם נמצאים וכן בשאלת הבעלות עליהם. מעסיק שהוא בעלים של המגורים רשאי לנכות חצי מהסכום הקבוע בתקנות כאמור, בניגוד למעסיק שאיננו הבעלים של המגורים. הסכום המרבי שניתן לנכות בהתאם לתקנות אלו, מתעדכן באחד בינואר של כל שנה בהתאם למדד שכר הדירה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 
המעסיק רשאי לנכות משכר העובד, סכום נוסף עבור הוצאות נלוות למגורים, ששולמו על ידי המעסיק, כגון: תשלומי ארנונה או תשלומים עבור שימוש בחשמל ובמים. גם הסכום המרבי המותר בניכוי תמורת הוצאות נלוות אלה קבוע בתקנות והוא מתעדכן באחד בינואר של כל שנה בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
 
חשוב לציין:
 מעסיק שהעמיד לרשות העובד מגורים שבבעלותו, רשאי לנכות תמורת החזר ההוצאות למגורי העובד, רק מחצית מהסכום המרבי המעודכן.
 בתחום הסיעוד - הסכום המרבי המותר בניכוי משכרו של עובד זר המועסק בתחום הסיעוד והמתגורר בבית המטופל, נמוך יותר.
 בתחום החקלאות - הסכום המרבי המותר בניכוי משכרו של עובד זר המועסק בתחום החקלאות, עבור החזר הוצאות מגורים וכן עבור הוצאות נלוות, שונה כמפורט בתקנות.
 
 
 

הסכום המרבי המותר בניכוי בקשר לביטוח רפואי

​הסכום המרבי שהמעסיק רשאי לנכות משכר העובד הזר, כהשתתפות בתשלום ששילם המעסיק בעד פוליסת ביטוח רפואי שרכש עבור העובד הזר קבוע בתקנות.

הסכום המותר בניכוי, לגבי עובד בתחום הסיעוד, הוא הנמוך מבין שני אלה:

 • מחצית מהסכום שהמעסיק בפועל נדרש לשלם בפועל בעד הביטוח הרפואי.
  או
 • הסכום המרבי הקבוע בתקנות כלהלן:
  1. 124.73 (עד ליום 30.9.2017)
  2. 134.23 (החל מיום 01.10.2017)
  3. 136.24 (החל מיום 01.1.2019)

לגבי עובד זר בכל תחום אחר, גובה הניכוי המותר לא יעלה על שליש מהסכום שהמעסיק בפועל נדרש לשלם בעד הביטוח הרפואי או על 125.09 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.


חשוב לציין:
 סכום הניכוי המרבי, מתעדכן מעת לעת. לכן מומלץ מאד לבדוק בכל זמן נתון את התקנות הרלבנטיות לגבי הניכוי המותר באותה עת.


להוראות החוק והתקנות בנושא זה, לחצו כאן 

 

הגבלת סכום הניכוי הכולל עבור מגורים וביטוח רפואי

אין לנכות משכר העובד, סכום כולל העולה על הסכום ששולם בפועל על ידי המעסיק ולכל היותר עד 25% מהשכר.
 
 
 

ניכויי רשות משכר חודש העבודה האחרון

משכר חודש העבודה האחרון רשאי המעסיק לנכות כל יתרה של חוב שהעובד חייב למעסיק, ואשר נצבר בשלושת חודשי העבודה האחרונים.

 
 

ניכויים משכר העובד שיש להעביר למקום ייעודי

​בהתאם לסעיף 25 א' חוק הגנת השכר – ניכויים משכר העובד (חובה או רשות) אשר יש להעבירם למקום ייעודי מסויים (למשל לרשויות המס או למוסד לביטוח לאומי או לארגון העובדים שבו העובד חבר) – יועברו לאותו מקום מיד בסמוך לניכוי שלהם משכר העובד.

 

להוראות החוק בנושא זה, לחצו כאן

 

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה

למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות. לפירוט נוסף בנושא אכיפת דיני עבודה ומיצוי זכויות העובד, לחצו כאן​.

עודכן לאחרונה בתאריך: 06/03/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה